محاسبه BMI(اندازه گیری شاخص توده بدنی)
اطلاعات خود را وارد نمایید
تنها افراد بالای 18سال می توانند در این محاسبه شرکت کنند
زن مرد

تنها افراد بالای 18سال می توانند در این محاسبه شرکت کنند

لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید

BMI
وزن ایده آل
وزن سلامت